• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

जनउत्थानद्वारा मृतकको परिवारलाई काजक्रिया खर्च तथा कर्जा मिनाहा