• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

जनउत्थानको ११ औं वर्षिकोत्सव मनाइएका विभिन्न कार्यक्रम हरु !!!