"> Janautthan Samudayic Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
  • नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

बोलकबोल (गोप्य शिल्ड टेन्डर) खोलिने बारेको सूचना