• नेपाल राष्ट्रवैंकबाट 'घ' वर्गको इजाजत प्राप्त (१९ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको)

JUC Video Archieve

CEO

Name : Shreeram Pokhrel
Contact : 9801350637
email : shreeram.pokhrel@jucbank.com.np

Information Officer

Name : Name
Contact : 980000000
email : info@jucbank.com.np