Kohalpur Branch

Branch Office:Kohalpur,Banke

Branch Manager: Dilli Raman Khadaka
Kohalpur-11,Dashbigha,Banke
Contact No:081-541794 / 9801350644
Email:kohalpur@jucbank.com.np